ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik hier om de algemene voorwaarden in pdf te downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN NETWORK TALENTS

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Network Talents.

• Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de opdracht tussen Network Talents en de opdrachtgever.

• Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Network Talents die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

• Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling (of deel ervan) van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

• Indien Network Talents deze algemene voorwaarden al meerdere malen ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige arbeidsrelatie. Network Talents hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze opvolgende overeenkomsten van toepassing te laten.

• Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten inleenovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

a) Kandidaat: de persoon die op basis van een opdracht tot werving en selectie door Network Talents wordt geworven en ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever met als doel een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de opdrachtgever.

b) Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid a).

c) Opdracht: de overeenkomst tussen Network Talents en opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een kandidaat door Network Talents aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de opdrachtgever aan Network Talents dan wel op grond waarvan Network Talents diensten gericht op werving en selectie verricht met het doel een arbeidsverhouding, van welke aard dan ook, tot stand te brengen tussen de kandidaat en de opdrachtgever.

d) Opdrachtgeverstarief: het tarief dat Network Talents aan de opdrachtgever in rekening brengt per opdracht zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en deze algemene voorwaarden.

e) Partijen: Network Talents als bedoeld in lid a) en de opdrachtgever als bedoeld in lid f).

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes

a) Alle offertes van Network Talents zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft Network Talents het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

b) Tarieven in de offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op bij aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de tarieven en/of de beschikbaarheid van de

kandidaat.

c) Aanbiedingen, offertes en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe aanvullende opdrachten.

Artikel 4. Duur van de opdracht

a) De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd en komt tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging van Network Talents, dan wel doordat Network Talents met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel indien Network Talents op enigerlei wijze aan de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht te zullen beginnen.

b) De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan:

• óf voor een vastgestelde tijd;

• óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen);

• óf voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.

c) Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, als bedoeld in lid b) kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt.

d) De opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht, die niet voor bepaalde tijd is aangegaan als bedoeld in lid b) en c).

e) Network Talents verstrekt voor iedere opdracht de opdrachtbevestigingen waarop de gegevens van de kandidaat staan. Deze staan ter inzage op de portal. Opdrachtgever heeft te kennen gegeven deze niet afzonderlijk te onderteken maar middels ondertekening van deze Samenwerkingsovereenkomst akkoord te gaan met de hierop vermelde gegevens.

Artikel 5. Opzegging opdracht

a) De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging tijdelijk is uitgesloten als bedoeld in lid b) hieronder.

b) Bij de opdracht voor onbepaalde tijd kan dit recht van opzegging worden uitgesloten voor een bepaalde en/of voor een bepaalbare tijd.

c) De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan.

d) Indien (tussentijdse) opzegging mogelijk is, moet steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste veertien kalenderdagen. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.

e) Het recht van (tussentijdse) opzegging kan aan andere termijnen en nadere voorwaarden worden gebonden.

f) Bedragen die Network Talents vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

g) Indien de opdrachtgever na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt is Network Talents gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is Network Talents eveneens gerechtigd in de onder lid f) van artikel 6 bedoelde omstandigheden.

Artikel 6. Einde van de opdracht

a) De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 4 lid b) en c).

b) Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder in lid g) bepaalde.

Artikel 7. Overmacht

a) In geval van overmacht van Network Talents zullen haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Network Talents haar onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.

b) Zodra zich bij Network Talents een overmachtstoestand voordoet als in lid a) van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.

c) Indien de overmachtssituatie intreedt als de opdracht reeds ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens Network Talents tot dat moment na te komen.

d) Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: stakingen, bedrijfsbezetting, blokkades, sabotage, embargo, overheidsmaatregelen, inbraak, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard of overlijden van personeel.

e) Zolang de overmachtstoestand voortduurt, zullen de verplichtingen van Network Talents zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachtstoestand zijn ontstaan.

f) Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de opdracht tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de opdracht gehouden de door hem aan Network Talents verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan Network Talents te betalen.

g) Network Talents is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de opdracht als in lid e) van dit artikel bedoeld.

Artikel 8. Einde terbeschikkingstelling

a) Het einde van de opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling van kandidaat. Daarnaast eindigt de terbeschikkingstelling van de kandidaat in de volgende gevallen.

b) Elke terbeschikkingstelling eindigt onverwijld na de melding van kandidaat aan Network Talents of aan de opdrachtgever dat hij niet in staat is de werkzaamheden te verrichten wegens ziekte of ongeval.

c) De terbeschikkingstelling eindigt voorts indien en zodra de opdrachtgever schriftelijk aan Network Talents verzoekt om de terbeschikkingstelling van de kandidaat te beëindigen.

Artikel 9. Rechtstreekse arbeidsverhouding

a) De opdrachtgever is gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de kandidaat die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

b) De opdrachtgever brengt Network Talents schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de kandidaat een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

c) Indien door tussenkomst van Network Talents een kandidaten aan een (mogelijke) opdrachtgever is voorgesteld c.q. met de mogelijke opdrachtgever in contact komt en die mogelijke opdrachtgever met die kandidaten een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, dient de opdrachtgever Network Talents daarvan onverwijld, schriftelijk in kennis te stellen. De (mogelijke) opdrachtgever is dan aan Network Talents een vergoeding verschuldigd.

d) Voor kandidaten die geworven dan wel geselecteerd zijn en die werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verrichten door rechtstreeks bij hem in dienst te treden zonder tussenkomst van Network Talents geldt dat de opdrachtgever een bedrag is verschuldigd aan Network Talents ten belope van € 5.000,00. Ook wanneer de kandidaat die is geworven en geselecteerd werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verricht zonder bij de opdrachtgever in dienst te treden zonder tussenkomst van Network Talents geldt dat de opdrachtgever een bedrag is verschuldigd aan Network Talents ten belope van € 5.000,00.

Artikel 10. Tewerkstelling

a) De samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan tussen de opdrachtgever en Network Talents. Tussen de opdrachtgever en de kandidaten bestaat er een arbeidsovereenkomst.

b) De opdrachtgever zal de kandidaat te werk stellen conform het bij opdracht en algemene voorwaarden bepaalde.

c) Opdrachtgever kan de kandidaten slechts in afwijking van het bepaalde in lid a) tewerkstellen, indien Network Talents en de kandidaten daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden aan worden verbonden.

d) Network Talents zal de opdrachtgever periodiek om bevestiging verzoeken ter zake de omstandigheid dat de ter beschikking gestelde kandidaten hun werkzaamheden onder leiding en toezicht van (werknemers van) de opdrachtgever verrichten, alsmede dat de instructiebevoegdheid ten aanzien van de werkzaamheden bij (werknemers van) de opdrachtgever ligt. De opdrachtgever is gehouden om Network Talents tijdig van een schriftelijke reactie te voorzien.

Artikel 11. Identificatie en persoonsgegevens

a) Network Talents is verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de identiteit van de kandidaten en is verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden, uit hoofde van de opdracht de benodigde persoonsgegevens (en indien van toepassing van de tewerkstellingsvergunning) te verwerken.

b) De opdrachtgever stelt bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een kandidaat diens identiteit vast aan de hand van het originele identiteitsdocument en de opdrachtgever dient te verifiëren dat de kandidaat tijdens de werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs bij zich draagt.

c) De opdrachtgever behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van kandidaten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante wetgeving.

d) De opdrachtgever is gehouden om in elk geval van een datalek, waarbij de kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Network Talents zal vervolgens betrokken kandidaten informeren.

e) Network Talents is niet aansprakelijk voor boetes of claims die de opdrachtgever wordt opgelegd omdat hij zijn verplichtingen als in de voorgaande leden bedoeld niet is nagekomen. Boetes en naheffingen die aan Network Talents worden opgelegd als gevolg van het niet juist vaststellen dan wel controleren van de identiteit van werknemers door de opdrachtgever, worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel 12. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

a) Network Talents is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen die kandidaten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

b) De opdrachtgever vrijwaart Network Talents voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Network Talents als werkgever van de kandidaten – rechtstreeks of niet rechtstreeks – voortvloeiende uit de schade en verliezen die kandidaten toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.

c) De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

d) Network Talents is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die kandidaten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

e) De opdrachtgever vrijwaart Network Talents van elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Network Talents als werkgever van de kandidaten – rechtstreeks of niet rechtstreeks – voortvloeiende uit verbintenissen die kandidaten zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

f) Eventueel resterende aansprakelijkheid voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Network Talents ten aanzien van de schade uitkeert. Indien Network Talents niet voor de betreffende schade verzekerd is of de verzekering niet volledig uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Network Talents beperkt tot het door Network Talents gefactureerde bedrag, of in geval van duurovereenkomsten maximaal het factuurbedrag voor de overeengekomen periode met een maximum van 3 maanden. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van Network Talents beperkt tot het bedrag dat door Network Talents in de maand voorafgaande aan de melding bij Network Talents van de schade aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij gebreke aan een voorafgaande maand, is beslissend wat Network Talents in de maand waarin het schadeveroorzakende feit heeft plaatsgevonden aan de opdrachtgever volgens afspraak in rekening zou brengen dan wel heeft gebracht.

g) Schade als bedoeld onder f) moet door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk aan Network Talents worden gemeld. De opdrachtgever dient Network Talents uiterlijk binnen één maand nadat hij bekend is geworden met de schade of bekend had kunnen zijn met, hiervoor aan te spreken.

h) Voor eventuele gevolgschade is Network Talents nimmer aansprakelijk.

Artikel 13. Betaling en gevolgen wanbetaling

a) De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Network Talents ingediende nota voor uitgezonden kandidaten te voldoen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum van de nota tenzij anders is overeengekomen.

b) Als de opdrachtgever een factuur betwist, zal dit binnen 7 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk aan Network Talents kenbaar worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op betwisting. Een betwisting van de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

c) Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de kandidaten zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regardeert Network Talents niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.

d) Indien een nota van Network Talents niet binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

e) De in het bezit van Network Talents zijnde doordruk of kopie van de door Network Talents verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint.

f) Reclames omtrent enige nota moeten binnen 7 kalenderdagen na de dag van factuurdatum van de nota schriftelijk bij Network Talents zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

g) Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten -door wie ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van €250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Network Talents is ingeroepen respectievelijk de vordering door Network Talents ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 14. Algemene schadevergoeding

a) Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht of uit deze algemene voorwaarden niet nakomt jegens Network Talents of de kandidaten is de opdrachtgever jegens Network Talents gehouden aan Network Talents te vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor Network Talents rechtstreeks of niet rechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Network Talents eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding.

b) Het hiervoor in lid a) van dit artikel bepaalde is van algemene gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 10.

Artikel 15. Geheimhouding

a) Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hun ter kennis is gekomen ingevolge een aanbieding of inleenovereenkomst, verstrekken aan derden. Dit tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de inleenovereenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

b) Het staat de opdrachtgever vrij om de kandidaten rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Network Talents over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van hetgeen daaromtrent is vastgelegd aan Network Talents.

c) Network Talents is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de inlener als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de kandidaten

Artikel 16. Slotbepalingen

a) Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.

b) De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

c) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard ook van de zijde van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de inlenersovereenkomst.

d) Op de opdrachten tussen Network Talents en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

e) Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de hoofdvestiging van Network Talents is gevestigd.

I. WERVING EN SELECTIE

Deze bepalingen zijn specifiek en uitsluitend van toepassing op werving en selectie. Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene bepalingen (I) en deze bepalingen gaan deze bepalingen voor op de Algemene bepalingen.

Artikel 17. Werkwijze

a) Network Talents is na een daartoe strekkende opdracht van de opdrachtgever gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren voor een vacante functie of voor het verrichten van werkzaamheden bij de opdrachtgever, met de intentie dat deze kandidaten na akkoord door de opdrachtgever in dienst treden bij opdrachtgever. Network Talents zal de werkzaamheden pas aanvangen na ontvangst van het door de opdracht getekende opdrachtformulier.

b) Network Talents zal de overeengekomen selectiekanalen en -methoden alsmede haar kennis van de arbeidsmarkt gebruiken, maar is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te stellen kandidaat selecteert. Presentaties van kandidaten wordt naar beste inzicht gedaan, conform de normen van goed vakmanschap en komen aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte wensen en eisen tot stand.

c) Niet-functierelevante vereisten die bovendien (kunnen) leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdende met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door de opdrachtgever worden gesteld. In ieder geval zullen deze door Network Talents niet worden gehonoreerd.

d) Voor zowel de op initiatief van Network Talents verkregen informatie als de informatie die de kandidaat vrijwillig aan Network Talents meldt, geldt dat Network Talents niet verplicht is om de verkregen informatie aan de opdrachtgever door te geven. Network Talents is vrij om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

e) Ten aanzien van de eventuele referenties en/of van de kandidaat verkregen informatie gaat Network Talents er van uit dat deze informatie juist is. Network Talents is niet verplicht om deze informatie op juistheid te controleren zodat Network Talents geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade voortvloeiend uit het feit dat de informatie niet juist bleek te zijn.

f) Network Talents is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Network Talents bij de werving en selectie.

g) Network Talents is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade, in de ruimste zin van het woord, indien een door Network Talents aangedragen kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.

Artikel 18. Verplichtingen van de opdrachtgever

a) De kandidaat wordt door Network Talents geworven en geselecteerd enerzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan Network Talents verstrekte functieprofiel, informatie met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden, de vereiste kwaliteiten, competenties, salarisniveau e.d. en anderzijds aan de hand van het bij Network Talents bekende kennis- en opleidingsniveau en de vaardigheden van de beschikbare kandidaten.

b) De opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid en vaardigheden van de geselecteerde kandidaat zelfstandig te toetsen. Voor de beslissing om met een door Network Talents voorgestelde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

c) Indien de opdracht is aangegaan op basis van exclusiviteit, dient de opdrachtgever zich te onthouden van het zelfstandig of door middel van derden vervullen van de vacature.

d) Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan rechtstreeks of een door de opdrachtgever aangewezen derde daadwerkelijk een arbeidsverhouding aangaat met een door Network Talents geselecteerde kandidaat, is de opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht indien de werving en selectie tot een arbeidsovereenkomst zou leiden.

e) De opdrachtgever verplicht zich Network Talents op de hoogte te stellen of een voorgestelde kandidaat is aangenomen dan wel afgewezen middels een kopie van de arbeidsovereenkomst of een afwijzingsbrief.

Artikel 19. Honorarium

a) Het honorarium bij werving en selectie bedraagt een nader overeengekomen bedrag. Voor kandidaten die geworven en geselecteerd zijn en die werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verrichten door rechtstreeks bij hem in dienst te treden zonder tussenkomst van Network Talents geldt dat de opdrachtgever een bedrag is verschuldigd aan Network Talents ten belope van € 5.000,00. Ook wanneer de kandidaat die is geworven en geselecteerd werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verricht zonder bij de opdrachtgever in dienst te treden zonder tussenkomst van Network Talents geldt dat de opdrachtgever een bedrag is verschuldigd aan Network Talents ten belope € 5.000,00.

b) Onder bruto jaarsalaris wordt begrepen het vakantiegeld, bonussen, winstdelingsregeling, eindejaarsuitkering, provisie en de fiscale bijtelling van de ter beschikking gestelde zaken zoals een auto. Indien en voor zover inkomensbestanddelen prestatie- of resultaatsafhankelijk zijn, wordt ervan uitgegaan dat deze maximaal zijn behaald.

c) Kosten niet inbegrepen in de opdracht/overeenkomst, doch verband houdende met de uitvoering ervan, zoals kosten voor advertenties, psychologische tests, assessments, reis- en verblijfkosten van de kandidaten e.d. zullen na toestemming van de opdrachtgever door Network Talents bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

d) De opdrachtgever is gehouden om binnen 30 dagen na een daartoe strekkend verzoek van Network Talents de inkomens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de bepaling van het honorarium.

e) Indien de opdrachtgever geen, onvoldoende of onjuiste dan wel niet tijdig inkomensgegevens verstrekt, heeft Network Talents het recht een arbeidsmarktconform bruto jaarsalaris vast te stellen op basis van de bij Network Talents bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt en conform deze vaststelling het honorarium te factureren.

Artikel 20. Facturatie

a) De facturatie van het honorarium vindt plaats bij aanvang van de werkzaamheden door de kandidaat. De opdracht wordt alsdan geacht succesvol te zijn vervuld.